Anunț de vânzare pachet bunuri imobile

UNTRCD-2076
04.06.2024, 16:04
03.10.2024, 14:00
03.10.2024, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 4,800,000.00 Lei
Pas licitatie : 240,000.00 Lei
Garanție participare : 480,000.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Info

Bunul se poate viziona:

Descriere

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: [email protected], prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății ȘOIMENI PARC S.A., cu sediul social în Sat Băbuţiu, Comuna Vultureni, Strada Colinei, Nr. 9, Județ Cluj, având număr de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj J12/3599/2014, CUI 33930697, desemnat în această calitate prin Hotărârea nr.: 180 din data de 06.02.2024 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr.: 528/1285/2023,

organizează vânzarea prin negociere directă cu supraofertare, pentru prețul de 4,8 milioane de Euro + TVA (4.800.000 Euro+ TVA.) a bunurilor imobile și a dreptului de superficie aflate în patrimoniul societății debitoare, la pachet, ca un tot unitar, acest pachet fiind compus din următoarele:

  • terenuri și construcții detaliate în tabelul de mai jos
  • dreptul de superficie deținut de societatea Șoimeni Parc S.A. asupra a 62 hectare de teren, înscrise în Cărțile Funciare nr.: 61019, 61020, 61074, 61075 și 61076, proprietatea Comunei Vultureni.
  • drepturile de super majoritate deținute de societatea Șoimeni Parc S.A în calitate de dezvoltator în cadrul Asociație Colina Nouă, care potrivit art. 11.1 din Regulamentul interior al Asociației pot fi cesionate, Oricare sau toate drepturile și obligațiile speciale ale Dezvoltatorului stabilite în prezentul Regulament sau în Statut pot fi transferate/cesionate altor persoane, cu condiția ca transferul/cesiunea să nu diminueze nicio obligație și să nu extindă vreun drept față de ceea ce este prevăzut în Regulament sau în Statut.

Nr. crt

DENUMIRE

Suprafata (mp)

1

Proprietate înscrisă în CF 66254 și 66255:

 

1.1

   Teren (nr. cad. 66254 si 66255), CF 66254 și 66255

7518

1.2

   Foișor (nr. cad. 66254-C1)

54

1.3

   Grup sanitar (nr. cad. 66254-C2)

12

2

Proprietate înscrisă în CF 64738:

 

2.1

   Teren curti-constructii - zona protectie (nr. cad. 64738)

324

2.2

   Put forat (nr. cad. 64738-C1)

1

3

Proprietate înscrisă în CF 61151:

 

3.1

   Teren curti-constructii/ arabil (nr. cad. 61151)

9584

3.2

   Casă locuit (nr. cad. 61151-C1) - Scd

251

3.3

   Anexă gospodărească (nr. cad. 61151-C2) - Scd

73

4

Proprietate înscrisă în CF 66267:

 

4.1

   Teren arabil (nr. cad. 66267)

4098

5

Teren curti-constructii (nr. cad. 66413), CF 66413

155

6

Teren arabil (nr. cad. 61123/51886), CF 61123

1100

7

Teren arabil (nr. cad. 62879/51899), CF 62879

2900

8

Teren arabil (nr. cad. 66358+64698)+ CF 66358 și 64698

4303

9

Teren arabil (nr. cad. 61117), CF 61117

1300

10

Teren arabil/curți construcții (nr. cad. 66269) CF 66269 - cota de 4300/38591

4300

11

Teren arabil (nr. cad. 62880), CF 62880

11700

12

Teren arabil (nr. cad. 64704), CF 64704

40711

13

Teren arabil (nr. cad. 64706), CF 64706

876

14

Teren arabil (nr. cad. 66268), CF 66268

13015

15

Teren arabil (nr. cad. 64694), CF 64694

1937

16

Teren arabil (nr. cad. 61134), CF 61134

18363

17

Teren arabil (nr. cad. 64695), CF 64695

8116

18

Teren arabil (nr. cad. 64740), CF 64740

755

19

Teren arabil (nr. cad. 61127), CF 61127

1395

20

Teren arabil (nr. cad. 61131), CF 61131

2500

21

Teren arabil (nr. cad. 61133), CF 61133

8700

22

Teren arabil (nr. cad. 61118), CF 61118

2900

23

Teren faneata (nr. cad. 65574), CF 65574

1800

24

Teren arabil (nr. cad. 61136), CF 61136

13000

25

Teren arabil (nr. cad. 61135), CF 61135

1994

26

Teren curti-constructii (nr. cad. 66415), CF 66415, - cota de 51/102- parte, respectiv 51 mp

51

27

Teren curti-constructii (nr. cad. 66437), CF 66437

94

28

Constructie - Hala 66334-C4

302

Din perspectiva regimului de TVA , bunurile vor putea fi facturate atât în regim de TVA cu taxare inversă, în funcție de regimul de TVA aplicabil cumpărătorului, cât și în regim normal de facturare al TVA.  

Perioada de depunere a ofertelor de achiziție se va desfășura în perioada de 30 de zile calendaristice, cuprinsă între data de 03.10.2024 și data de 01.11.2024. 

Modalitatea de formulare a cererilor de ofertare/supraofertare:

Persoanele interesate, vor proceda la transmiterea unei oferte financiare de cumpărare având ca valoare minimă prețul minim indicat mai sus.

Comunicarea ofertei se va realiza prin e-mail, pe adresa lichidatorului judiciar DDG Insolvency I.P.U.R.L., atât la adresa de e-mail: [email protected] cât și pe WhatsApp la numărul de telefon 0748 888 132, precum și în original la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj.

  • Pentru a fi luate în considerare ofertele de cumpărare, acestea trebuie să fie însușite prin semnătură și însoțite în mod obligatoriu de documentele indicate în cuprinsul caietului de sarcini.
  • Caietul de sarcini va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie și se va valorifica de către practicianul în insolvență la prețul de 4.000 Euro + TVA.
  • Garanția de participare la procedură va fi de 10% din prețul oferit (prețul de pornire) și va fi depusă în contul bancar al societății debitoare. Ofertanții vor face dovada de depunere a garanției de participare în contul indicat în cadrul caietului de sarcini.
  • În situația în care la finalul perioadei de depunere a ofertelor stabilită conform celor de mai sus se primește o ofertă în valoare de minim prețul de pornire doar de la un singur ofertant, oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, ofertantul urmând a achita prețul din care se va scădea garanția deja achitată în maxim 15 zile calendaristice de la data la care a fost înștiințat prin e-mail și i s-a comunicat factura finală, la adresa de poștă electronică comunicată în oferta de cumpărare. În cazul în care ofertantul nu va achita diferența de preț în termenul stipulat, acesta va pierde garanția de 10% achitată, sub sancțiunea prevăzută de art. 851 CPC.
  • În situația în care în perioada de depunere a ofertelor stabilită de lichidator judiciar se vor înregistra două sau mai multe oferte cu sume egale lichidatorul judiciar va organiza o ședință de licitație, la care îi va invita pe toți ofertanții, iar prețul de pornire la licitație va începe de la cel mai mare preț oferit. Pasul de licitație va fi de 1 % din prețul de pornire. Va fi declarat câștigător al licitației, participantul care oferă prețul cel mai mare. În cazul în care câștigătorul nu va achita diferența de preț în termenul stipulat, acesta va pierde garanția de 10% achitată, sub sancțiunea prevăzută de art. 851 CPC.
  • În situația în care în perioada de depunere a ofertelor stabilită de lichidator judiciar se vor înregistra mai multe oferte cu sume diferite, care respectă criteriul valorii prețului minim de pornire, lichidatorul judiciar va informa ofertanții cu privire la faptul că există mai multe oferte și va invita ofertanții ca într-un termen de 10 zile de la recepționarea informării, să își îmbunătățească oferta. Va fi declarat  câștigătoare oferta îmbunătățită, cea mai mare.

În situația în care ofertantul declarat  câștigător nu face dovada că a achitat diferența de preț în termen de 15 zile, va pierde garanția achitată sub sancțiunea prevăzută de art. 851 CPC și va fi declarată câștigătoare următoarea ofertă ca valoare, noul ofertant având la dispoziție 15 zile (de la data la care a fost notificat prin e-mail și de când i s-a comunicat factura fiscală finală) pentru a achita diferența de preț ofertată în caz de neplată pierzând garanția. Pentru următoarele oferte inferioare ca valoare (dar nu mai mici de prețul de pornire) se va aplica același regulament și termen de plată 15 zile de la data la care a fost anunțat prin e-mail despre calificarea ofertei.

Data îndeplinirii obligațiilor de plată va fi considerată data creditării contului vânzătoarei.

 În situația în care vor exista supraofertări cu valori identice, departajarea acestora se va face în funcție de termenul de plată cel mai scurt menționat în cererea de supraofertare (cuprins între 1-15 zile).

Persoanele care au ofertat/supraofertat dar care nu au fost declarate adjudecatare ale bunurilor, li se vor restitui garanțiile depuse în contul de lichidare al debitoarei Șoimeni Parc S.A., mai puțin comisioanele bancare, după încasarea prețului de la ofertantul declarat câștigător.

      În situația în care supra ofertantul declarat câștigător nu va achita diferența de preț dintre garanția achitată și supraoferta declarată câștigătoare, se va aplica același regulament ca și pentru ofertare, fiind declarată câștigătoare oferta sau supraoferta imediat următoare ca valoare.

       Procesul verbal de adjudecare va fi încheiat după încasarea diferenței de preț între garanția achitată și suma declarată câștigătoare.

În termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de adjudecare, se va încheia Contractul de vânzare cumpărare în formă autentică, care va fi perfectat de către un notar public conform art. 158 din Legea nr. 85/2014. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică a bunurilor imobile valorificate (taxe notariale, taxe intabulare și alte costuri adiționale) vor fi suportate în exclusivitate de către adjudecatar, în afara prețului de vânzare adjudecat.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la următorul nr. de telefon: 0748888132.

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", cumpărătorul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Conform caiet de sarcini
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Conform caiet de sarcini
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Conform caiet de sarcini
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
Conform caiet de sarcini
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Conform caiet de sarcini
Alte mențiuni: