Imobil compus din teren intravilan și construcții tip comercial

UNTRCD-1884
04.03.2024, 11:05
Hover on image to enlarge
in stoc
42,243,300.00 Lei
Licitatia nu a fost programata
Str. General H.M. Berthelot nr. 84, parter, spațiul B, Sector 1, București, 10

https://business-recovery.ro

Documente

Publicație de vânzare (2024.06.27_cp_-_Publicatie_de_vanzare_nr._6_-_HAG.pdf, 876 Kb) [Descărcare]

Decizie reluare licitatii (2024.05.24_CP_-_Decizie_reluare_licitatii_-_HAG.pdf, 290 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
Home Art Galleria SA - în faliment
CUI:
13991207
ONRC:
J40/6105/2001
Dosar insolvență:
26567/3/2018

Descriere

Lichidatorul judiciar al societății Home Art Galleria SA – în faliment, debitoare în dos. nr. 26567/3/2012, de pe rolul Tribunalului București, vinde la licitație fost complex comercial, compus din teren intravilan de 8.532 mp și construcții tip comercial cu o suprafață construită de 4.303 mp, situat în București, str. Calea Rahovei, nr. 157D, Sector 5.

Bunul imobil are front stradal la Calea Rahovei iar în apropierea acestuia se află Grădina Palatul Bragadiru, Academia Română, Piața de Flori și Palatul Parlamentului.

Prețul minim de vânzare la următoarea licitație este de 6.500.000 Euro, plus TVA (după caz).

Pasul de licitație va fi de minim 0,5% din valoarea de lichidare, respectiv suma de 42.500 Euro.

Garanția de participare este în cuantum de 5% din valoarea de lichidare a bunului pentru care se ofertează, respectiv echivalentul în lei la cursul BNR din  ziua anterioară plății și aplicabil în ziua plății, a sumei de 425.000 Euro.

Licitarea se va face în Euro, garanția de participare și prețul vor fi efectiv achitate în lei, conform precizărilor Regulamentului de vânzare.

Sumele indicate în prezenta publicație sunt estimative, fiind calculate la cursul valutar de la data prezentului anunț, în acest sens, facem mențiunea că plata garanției se va face la cursul valutar comunicat de BNR în ziua anterioară plății și aplicabil în ziua plății. De asemenea, factura emisă pentru restul de preț aferent imobilului înstrăinat va avea în vedere cursul valutar comunicat de BNR în ziua anterioară facturării și aplicabil în ziua emiterii facturii. 

Următoarea licitație va avea loc la data de 25.07.2024, ora 13.30, iar înscrierea la licitație se realizează prin transmiterea documentelor și informațiilor solicitate pe adresa de e-mail [email protected], respectiv conform celor precizate în Regulamentul de vânzare.

Licitația publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu prezență fizică, va fi desfășurată în condițiile Regulamentului de vânzare și a Caietului de sarcini aferent, completate cu dispozițiile Legii 85/2006.

Clădirea care face obiectul valorificării este încadrată în lista monumentelor istorice, vânzarea fiind supusă respectării procedurii de exercitare a dreptului de preempțiune al statului.

Pentru informații suplimentare, inclusiv Regulamentul de vânzare, puteți consulta pagina noastră de internet https://www.business-recovery.... sau se pot solicita la adresa de e-mail [email protected].

Termen de plată diferență:
20
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Se plătește TVA (dacă va fi cazul).
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Ofertanților care nu au adjudecat, li se restituie garanția de participare în contul din care au făcut plata garanției sau într-un alt cont bancar precizat Organizatorului în mod expres, în scris, în maxim 10 zile calendaristice.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
Ulterior, pe baza procesului-verbal de licitație, având în vedere calificarea de monument istoric a imobilului scos la licitație, lichidatorul judiciar va efectua demersurile privind exercitarea dreptului de preempțiune al autorităților sau instituțiilor, conform obligațiilor prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Normelor de punere în aplicare aprobate prin Ordinul nr. 3.143/2019 sau alte acte normative relevante. Adjudecatarul va plăti integral prețul în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la momentul comunicării de către Organizatorul licitației a răspunsurilor negative primite de la autoritățile și instituțiile publice abilitate sau de la momentul expirării termenelor pentru exercitarea drepturilor de preempțiune. După efectuarea plății integrale a prețului va fi semnat contractul de vânzare în formă autentică, bunurile vor fi predate și emise documentele necesare. Adjudecatarul va suporta toate costurile ocazionate de transferul de proprietate, intabulare drept de proprietate, taxe notariale, ș.a.m.d.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Ulterior, pe baza procesului-verbal de licitație, după achitarea întregului preț, se va organiza semnarea contractului de vânzare, în formă autentică, la un notar din Municipiul București, respectiv în cazul neexercitării dreptului de preemțiune de către statul român în condițiile Legii 422/2001. Semnarea contractului trebuie să aibă loc în maxim 30 de zile de momentul plății prețului în integralitate. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică iar bunul imobil se va preda pe bază de proces-verbal.
Alte mențiuni:
În ziua și la ora programată pentru licitație, participanții au obligația să se prezinte la adresa indicată pentru ținerea licitației, conform mențiunilor Caietului de sarcini. Accesul se va permite începând cu ora 13.10.