Anunț de vânzare teren intravilan - Comppil

UNTRN-1740
10.11.2023, 16:24
13.12.2023, 14:00
13.12.2023, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 1.00 Lei
Pas licitatie : 1.00 Lei
Garanție participare : 1.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, având C.I.F. RO27987796, nr. matricol 2A0522, tel: 0763478619, e-mail: [email protected]în calitate de lichidator al societăţii COMPPIL CLUJ SA – în lichidare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 165, jud. Cluj, J12/165/1999, CUI 11443836, desemnat în această calitate în temeiul Rezoluţiei nr. 15709/06.07.2015 pronunţată de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr. 42226/2015,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării bunului imobil aparținând societății Comppil Cluj S.A. indicat mai jos, pentru următorul preț:

  • Teren intravilan în suprafață de 1.315 mp și platforma betonată, situate în loc. Mihai Viteazu, str. 21 Decembrie 1989, nr. 64, jud. Cluj, imobil înscris în CF nr. 58379 Mihai Viteazu la prețul de 42.606 euro+TVA din care:
  • Teren- 37.872 euro+TVA,
  • Platforme depozitare-4.734 euro+TVA.

Prima licitație va avea loc în data de 22.11.2023, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 29.11.2023, 06.12.2023 și 13.12.2023 în aceleași condiții și la aceeași oră.

Descrierea completă şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care se va fi valorificat de către lichidatorul DDG Insolvency I.P.U.R.L. în beneficiul societății Comppil Cluj S.A., contra valorii de 500 de lei.

Documentaţia de înscriere la licitaţie și garanția de 10 % din valoarea bunului, vor trebui depuse cu cel puţin 24 de ore anterior datei stabilite pentru licitaţie la sediul lichidatorului. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763-478 619

 Licitațiilor vor putea fi organizate și online. Pentru aceasta, persoanele interesate să participe la licitația online, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar despre acest lucuru, cu minim 48 ore anterior datei fixate pentru licitație. 

Astfel, ulterior achitării garanției de 10% din valoarea bunului și a achitării contravalorii caietului de sarcini, lichidatorul judiciar va adăuga persoana interesată ca participant, pe platforma www.licitatii-unpir.ro.

Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.91 din Legea nr.85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Ulterior adjudecării bunului imobil și a achitării în integralitate a prețului, în termen de 30 de zile, va fi încheiat contractul de vânzare cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: