Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), cu sediul pe str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor acestui site, al angajaților direct implicati in administrarea site-ului membrilor UNPIR, partenerilor persoane fizice și a altor persoane care interacționează cu Uniunea și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Conduita de bună credință și de calitate pe care UNPIR o are și o promovează în relațiile contractuale și de muncă, are la bază ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezenta politică descrie modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare RGPD), principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și drepturile și obligațiile angajaților implicați în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Obiective
 • Conformitatea cu RGPD și bunele practici în materie de protecția datelor cu caracter personal;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate;
 • Transparența privind modul în care sunt protejate datele cu caracter personal;
 • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității a datelor cu caracter personal.

 

 1. Aplicabilitate

Prezenta politică se aplică:

 • Utilizatorilor prezentului site;
 • Conducerii UNPIR;
 • Tuturor angajaților UNPIR; 
 • Tuturor persoanelor care realizează o prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul și mijloacele stabilite de către UNPIR (ex. parteneri contractuali);
 • Altor persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de UNPIR

 

 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

  UNPIR, în dependență de scop și temei legal, prelucrează, în principal, următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Date Carte de Identitate (nume, prenume, adresa de domiciliu, data și anul nașterii, CNP, sexul, serie și număr Carte de identitate, copie a Cărții de Identitate)
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Cont IBAN
 • Date Curriculum Vitae
 • Nr. Matricol
 • Semnătură
 • Imagini (ex. fotografie tip pașaport)
 • Date din acte de stare civilă (ex. certificat de căsătorie / hotărâre de divorț)
 • Date privind formarea profesională (ex. experiența în muncă)
 • Date privind studiile (ex. diplome care atestă tipul și nivelul de studii)
 • Date medicale (ex. concediile medicale)
 • Date privind achizitii  efectuate pe platofrma de licitatii

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării

UNPIR funcţionează în baza Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, și a Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, ca persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ.

În cadrul Uniunii, fiecare serviciu desfășoară activități specifice de prelucrare, conform atribuțiilor funcționale. În principal, Uniunea prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în baza unei obligații legale, în vederea bunei desfășurări a activității stabilite prin lege sau în vedere încheierii și executării unor contracte. Unele activități de prelucrare de date pot fi realizate în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Uniunii bine documentat sau în baza consimțământului expres pe care îl oferiți.

 1. Transferul de date

După caz, în baza unor acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniu, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • furnizorilor de servicii media;
 • consultanților externi;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Astfel anumite date cu caracter personal pot fi comunicate: instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală; autorităților publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice, instituţiilor/autorităţilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi autorităților/instituțiilor din administrația publică, a executorilor judecătorești etc.

 1. Măsuri de protecție și garanții

UNPIR implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. La nivelul UNPIR există proceduri de securitate care se aplică pe toată rețeaua și pentru toate tipurile de date.  

 1. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

 1. Responsabilități

Fiecare angajat al UNPIR este responsabil, în conformitate cu atribuțiile sale, de protecția datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, următoarele persoane comportă atribuții specifice:

 • Conducerea – este responsabilă pentru asigurarea faptului că UNPIR îndeplinește obligațiile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal prevăzute de RGPD.
 • Responsabilul cu protecția datelor are următoarele sarcini:
 • Informarea și consilierea operatorului precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul RGPD;
 • Informarea în timp util a Conducerii privind toate aspectele ce țin de protecția datelor (de ex: riscuri);
 • Actualizarea periodică a procedurilor și politicilor de protecție a datelor cu caracter personal;
 • Inițierea și monitorizarea instruirii angajaților în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
 • Cooperarea cu ANSPDCP;
 • Soluționarea cererilor persoanelor vizate, atunci când acestea se referă la exercitarea unui drept prevăzut de RGPD.
 • Practicianul în insolvență își va organiza și desfășura activitatea în conformitate cu respectarea principiilor privind protecția datelor cu caracter personal.
 1. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, în condițiile prevăzute de RGPD:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere, după expirarea duratei de stocare sau odată cu atingerea scopului inițial al prelucrării;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

Cererile de exercitare a drepturilor prevăzute de RGPD vor fi scrise, semnate și datate și transmise Responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul UNPIR.

Date de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor:

Comunicări scrise: UNPIR, str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București, cu mențiunea ,,În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor”

Comunicări prin e-mail: [email protected]

Politica Cookies

Aspecte generale privind utilizarea de cookie-uri de catre acest website 

 Site-ul www.licitatii-unpir.ro utilizeaza cookie-uri. 

Acest Site este sub controlul si este operat de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa, sediul in Str. Vulturilor nr.28 , Bucuresti. Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea, administrarea si dezactivarea “cookie”-urilor utilizate de Site-ul www.licitatii-unpir.ro "Site". In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta prin sectiunea "Contact " de pe Site. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza.  

  Scopul utilizarii cookie-urilor de catre Site

Acest Site foloseste cookie-uri din urmatoarele considerente:

 • pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

 • pentru a genera statistici despre traficul pe site   

Definirea “cookie-urilor de pe Site.  

 Pe site se folosesc cookie-uri HTTPS. Un cookie HTTPS sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un web-server unui web browser și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către web browser, de fiecare dată când accesează acel server. Un site web care foloseste HTTPS are cookies care impiedica transmiterea lor catre o pagina non-HTTPS chiar daca aceasta este localizata la acelasi URL. Un cookie HTTPS nu este accesibil prin mijloace/ metode non http (care include si HTTPS), cum ar fi Java Script neputand fi tinta unor atacuri de tip cross –site scripting. Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator depe care se acceseaza Site-ul. Cookie-ul este complet “pasiv” nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului.Un cookie este format din doua parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.  Cookie-urile de pe acest site in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si nici nu asigura accesul la date cu caracter personal. 

Rolul cookie-urilor de pe Site  

 In cadrul Site-ul nostru, “cookie”-urile HTTPS joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii serviciilor de care utilizatorul se bucura cum ar fi: 

 • oferirea de feedback asupra modului cum este utilizat Site-ul, astfel incat acesta sa poata fi facut si mai eficient si mai accesibil pentru utilizatori; feedback-ul consta in date statistice anonimizate (fara a permite individualizarea utilizatorului). 

 • informatii despre traficul pe acest site: tipul browserului folosit, timpul petrecut pe site, numarul de pagini accesate, date despre furnizorul de internet al utilizatorului (nume, tara si judet/regiune).  

  Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest Site?  

 O vizita pe acest site (https://www.licitatii-unpir.ro) poate plasa urmatoarele tipuri cookie-uri: 

 • Cookie-uri de analiza (_ga si _gat) 

 • Cookie-uri de sesiune (PHPSESSID)  

  Cookie-uri de analiza

Site-ul “https://www.licitatii-unpir.ro" implementeaza o solutie Google Analytics pentru a colecta informatii despre traficul pe site. De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site, soft-ul de Google Analytics genereaza cookie-uri de analiza.

 Browserul ne va spune daca aveti acest cookie-uri, iar daca nu, vor fi generate.  

Aceste cookie-uri nu sunt folosite de site-ul https://www.licitatii-unpir.ro pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic.

Pe baza acestor cookie-uri se pot colecta urmatoarele informatii: 

 • Tipul de browser folosit si informatii cu privire la furnizorul de internet (ISP) al utilizatorului precum denumire, tara si judet. Nu se colecteaza / acceseaza date cu privire la adresa IP a terminalului utilizatorului. 

 • Performanta site-ului 

 • Ce pagini au fost accesate 

 • Timpul petrecut pe o pagina sau pe mai multe pagini Mai multe informatii despre Google Analytics puteti sa gasiti aici.  

 Cookie-urile de analiza se numesc ”_ga si _gat”. Cookie-urile _ga si _gat sunt create si folosite de libraria JavaScript a Google Analytics. La prima accesare a website-ului, libraria Javascript Google Analytics creeaza aceste cookie-uri cu valoare random unice care reprezinta client ID. Acest Client ID este folosit ulterior de catre serverul Google Analytics pentru a identifica un utilizator unic.  

  Cookie-uri de sesiune 

 Cookie-ul de sesiune este utilizat pentru identificarea unei vizite pe site-ul https://www.licitatii-unpir.ro Acesta expira in momentul in care inchideti browserul dvs. Web sau dupa 1.440 secunde de inactivitate.  Cookie-ul de sesiune se numeste “PHPSESSID”. La orice vizita pe website Cookie-ul PHPSESSID este creat de webserverul website-ului cu o valoare unica. Acest cookie este folosit pentru a determina o sesiune a unui user. Spre exemplu, daca un user se autentifica cu succes pe website, toate request-urile browser-ului catre webserver sunt atribuite aceluiasi user cat timp cookie-ul nu este expirat sau sters. Daca acest cookie se sterge sau expira, userul trebuie sa se autentifice din nou. Atat cookie-urile de analiza, cat si cele de sesiune de pe Site sunt plasate de domeniul https://www.licitatii-unpir.ro accesat de catre utilizator, a carui adresa apare in bara de adrese a browser-ului.